Προοίμιο

1. Η εταιρία με την επωνυμία «Nable Solutions» (η «Εταιρία») έχει, μεταξύ άλλων, ως καταστατικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (Cloud) με την ονομασία «Assistant Volunteer» (η «Υπηρεσία») και την κατασκευή εφαρμογών (Mobile App και Web App) (οι «Εφαρμογές»), που θα επιτρέπουν την πρόσβαση και αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων – οργανισμών (οι «Συμμετέχοντες») και επισκεπτών – εθελοντών (οι «Εθελοντές») (συνολικά ο Συμμετέχων και οι Εθελοντές θα καλούνται εφεξής οι «Χρήστες»).

2. Η Υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα μέσω των Εφαρμογών απομακρυσμένης διαχείρισης Εθελοντών καθώς και ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών των Συμμετεχόντων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δράσεων που αναθέτονται από το Συμμετέχοντα σε εθελοντές.

3. Η Υπηρεσία διατίθεται από το δικτυακό τόπο https://assistant.nable.gr («Ιστοσελίδα») και μέσω των Εφαρμογών. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (οι «Όροι») ρυθμίζουν κατ’ αποκλειστικότητα τη συμμετοχή των Χρηστών στην Ιστοσελίδα και στις Εφαρμογές και σε καμία περίπτωση δεν ρυθμίζουν τη σχέση των Χρηστών μεταξύ τους.

4. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών, των γραφικών, των εικόνων, φωτογραφιών και παντός είδους αρχείων και εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα και στις Εφαρμογές. Για την χρήση της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών προϋποτίθεται ότι ο Χρήστης αποδέχεται όλες τις παρεχόμενες σε αυτή την Iστοσελίδα και τις Εφαρμογές πληροφορίες ως πραγματικές, ακριβείς, και ολοκληρωμένες.

5. Η Εταιρία διατηρεί ανεπιφυλάκτως το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη σχετική ειδοποίηση. Η συνέχιση της πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών ή συνεπάγεται άνευ ετέρου την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη των τροποποιηθέντων Όρων χρήσης.

Δεοντολογία Χρήστη


1. Ο Xρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες Όρους και ενδεικτικά:

 • Να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Εφαρμογές αποκλειστικά για τη χρήση που προβλέπεται και περιγράφεται στους παρόντες Όρους.
 • Να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
 • Να απέχει από κάθε ενέργεια η οποία δύναται να καταστρατηγήσει το σύστημα ασφαλείας της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών, όπως πρόσβαση σε δεδομένα προορισμένα για αποκλειστική χρήση από την Εταιρία, απόπειρα ελέγχου της τρωτότητας του συστήματος ασφαλείας, παραποίηση κωδικών ασφαλείας, πρόκληση δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και τις Εφαρμογές ή, αποστολή ανεπιθύμητων ή/και βλαβερών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρίας κ.α.
 • Να απέχει από οποιαδήποτε δήλωση ή ανάρτηση η οποία παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία με οποιονδήποτε τρόπο και, ενδεικτικά, να απέχει από αναρτήσεις και δηλώσεις που μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν άσεμνο ή ενοχλητικό ή απειλητικό ή καταχρηστικό ή προσβλητικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων περιεχόμενο, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία, τις ιδιαιτερότητες, την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο δύναται να βλάψει την τιμή και την υπόληψη οιουδήποτε προσώπου ή ομάδα προσώπων.
 • Να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Εφαρμογές με σκοπό να διαφημίσει ή να προωθήσει προϊόντα ή υπηρεσίες δικές του ή τρίτων.
 • Να μην αποστέλλει spam e-mails ή μαζικά emails σε άγνωστες διευθύνσεις σε σχέση με το έργο, τους σκοπούς της Ιστοσελίδας ή/και της Εταιρίας, καθώς η ενέργεια αυτή βλάπτει άμεσα τη φήμη της Εταιρίας και της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών.
 • Ευθύς μόλις αντιληφθεί τη διάπραξη κάποιας εκ των παραπάνω αναφερομένων απαγορευμένων ενεργειών, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την Εταιρία.
 • Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες και να τις επικαιροποιεί.

 


2. Ο Χρήστης είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Ιστοσελίδα, στις Εφαρμογές και την Εταιρία από την εκ μέρους του παραβίαση των Όρων και τη κακή, αθέμιτη ή κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών ή των προσφερόμενων από αυτές σχετικών υπηρεσιών.


3. Για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων τυχόν προκληθεί από την εκ μέρους κάποιου Χρήστη παραβίαση των Όρων ή/και του νόμου, όπως ενδεικτικά από την ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή αποστολή οιουδήποτε υβριστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, ψευδούς, αναληθούς, συκοφαντικού, αντεθνικού, ρατσιστικού και εν γένει ποινικώς ή αστικώς κολασίμου περιεχομένου, αποκλειστικός υπεύθυνος προς αποκατάσταση αυτών καθώς και του συνόλου των εγειρομένων αστικών αξιώσεων και ποινικών διώξεων είναι ο προκείμενος Χρήστης, αποκλειομένης ρητώς και ανεπιφυλάκτως κάθε σχετικής ευθύνης της Εταιρίας, έστω και από ελαφρά αμέλεια.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές


Η Ιστοσελίδα και οι Εφαρμογές ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές, οι οποίες ελέγχονται από τους οικείους διαχειριστές – δικαιούχους αυτών και σε καμία περίπτωση από την Εταιρία.
Η Εταιρία δεν είναι σε θέση να ελέγξει, δεν ελέγχει και ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ύπαρξη τυχόν κακόβουλου λογισμικού ή ηλεκτρονικής μορφής ιών, την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων άλλων ιστοσελίδων και εφαρμογών στις οποίες ενδεχομένως παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks) ή διαφημιστικών μηνυμάτων (banners).

Περιορισμός της ευθύνης της Εταιρίας


1. Η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, σχετικά με την απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική) που τυχόν υποστεί ο Χρήστης λόγω της έκθεσής του σε ενοχλητικό, παραπλανητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, της πρόσβασης ή/και της εσφαλμένης, ελλιπούς ή μη προσήκουσας χρήσης της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.


2. Η Εταιρία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, αναφορικά με την καταλληλότητα, αρτιότητα, ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα και αξιοποίηση των πληροφοριών που είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή παραίνεση για συγκεκριμένες ενέργειες. Ειδικότερα:

 • οποιαδήποτε αναφορά στις δραστηριότητες της Εταιρίας δεν συνιστά επαρκές κριτήριο για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα ή πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης,
 • το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται στους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής ή δεν είναι αναγκαία ακριβές ή επίκαιρο, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση της Εταιρίας,
 • οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν και να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια, την αλήθεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται σχετικά με αυτούς μέσω της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών.


3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής περιουσιακή ή μη ζημία τυχόν υποστεί ο Χρήστης της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογών, των προσφερομένων υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτών. Ο Χρήστης επιλέγει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις Εφαρμογές και τη χρήση των σχετικών υπηρεσιών κατ’ απόλυτη ελευθερία βουλήσεως και μετά τη ρητή γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων.

Πνευματική Ιδιοκτησία


1. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και των συνεργατών της και, κατά περίπτωση, των Χρηστών. Όλα τα εμπορικά σήματα (trademarks), εμπορικά ονόματα προϊόντων (product names), λογότυπα (logos), συνθήματα (slogans), χειρόγραφα (scripts), ονόματα χώρων ιστοσελίδων (domain names), γραφικά, φωτογραφίες, κινηματογραφήσεις (video), σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, γραφήματα και λοιπά διακριτικά, ανεξαρτήτως του τρόπου εμφάνισής τους στην Ιστοσελίδα και στις Εφαρμογές αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρίας και των συνεργατών της και, κατά περίπτωση, των δημιουργών. Τα εν λόγω διακριτικά καλύπτονται από απόλυτα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων αναφορικά με το σχεδιασμό, το διασχηματισμό, τη σύνθεση και κάθε άλλο δεκτικό προστασίας χαρακτηριστικό τους.


2. Η Εταιρία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων. Εάν ο Χρήστης διαπιστώσει ότι προϊόν της δικής του πνευματικής ιδιοκτησίας έχει παρανόμως αντιγραφεί και καταστεί διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα ή στις Εφαρμογές, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρία. Η διεύθυνση της Εταιρίας στην οποία μπορεί να απευθύνεται ο συγκεκριμένος χρήστης είναι info@nablesolutions.com.


3. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας, η οποιαδήποτε χρήση (προσωπική και εμπορική), αλλοίωση, καταστροφή, παραλλαγή αλλά και ο περιορισμός των εμπορικών της σημάτων, διακριτικών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμη και των ενδείξεων, ανεξάρτητα από το αν προστατεύονται με απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, απομίμηση, πώληση, μεταπώληση, απόσπαση, σύγχυση, παρερμηνεία, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, μεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμπορική ή ιδιωτική εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής. Κανένα στοιχείο από όσα αναφέρονται ή υπονοούνται στην Ιστοσελίδα δεν παρέχει στο Χρήστη οποιουδήποτε είδους άδεια χρήσης των σημάτων ή προϊόντων που καλύπτονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Προκειμένου ο Χρήστης να λάβει άδεια από την Εταιρία για τη χρήση ορισμένων στοιχείων της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών, παρακαλείται να αποστείλει σχετική αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@nablesolutions.com. Η μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών από τον Χρήστη παρέχει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην Εταιρία να εμποδίσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση του ιδίου στην Ιστοσελίδα και στις Εφαρμογές.


4. Η Εταιρία παρέχει στο Χρήστη περιορισμένη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και στις Εφαρμογές, όχι όμως και μηχανoγραφικής καταφόρτωσης (download) των στοιχείων της ή μετατροπής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η παραπάνω άδεια δεν καλύπτει οποιαδήποτε πώληση ή εμπορική χρήση (πρωτογενή και δευτερογενή) της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών και του περιεχομένου τους, οποιαδήποτε συλλογή και αξιοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτές, καθώς και οποιαδήποτε μηχανογραφική καταφόρτωση (download) ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών εγγεγραμμένων Χρηστών για λογαριασμό άλλης εταιρίας.


5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης δημοσιεύσει αυτόκλητες ιδέες ή/και υλικό που αποτελείται από κείμενα, εικόνες, ήχους, λογισμικό, πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο (το “Υλικό”) στην Ιστοσελίδα και στις Εφαρμογές, ή αποστείλει ανάλογο Υλικό στην Εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει ή/και να αξιοποιεί εμπορικά το εν λόγω Υλικό στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς καμία χρέωση. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση περί εμπιστευτικότητας αναφορικά με τέτοιο Υλικό. Ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώνει και να απαλλάσσει την Εταιρία από και έναντι κάθε δικαστικής ενέργειας, αξίωσης και υποχρέωσης, η οποία βαρύνει την ή αποδίδεται στην Εταιρία ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και της αξιοποίησης Υλικού, το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή συνιστά, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράνομη ενέργεια εις βάρος τρίτου.

Προστασία ανηλίκων

Η χρήση της Υπηρεσίας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πρόσβαση στο περιεχόμενο του Χρήστη ως και για κάθε θέμα που αφορά την προστασία των ανηλίκων και συνδέεται με την χρήση της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Η πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρία ακολουθεί πιστά τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η εν θέματι πολιτική της Εταιρίας περιγράφεται αναλυτικά στην ειδική ενότητα «Πολιτική Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», η οποία περιγράφεται αναλυτικά στις Εφαρμογές.

2. Η πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων χρήσης.

3. Εάν κάποιος Χρήστης δε συμφωνεί εν όλω ή εν μέρει με την πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας, οφείλει να μην χρησιμοποιεί ή/και ή να παύσει άμεσα να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Εφαρμογές. Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών από τον Χρήστη συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή της πολιτικής διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας.

4. Η Πολιτική Απορρήτου βρίσκεται εδώ.

Διάρκεια-Καταγγελία

1. Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου και ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Υπηρεσίας.

2. Πέραν των ειδικότερων περιπτώσεων που ορίζονται ανωτέρω στους παρόντες όρους η Εταρία δύναται να καταγγείλει την παρούσα με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Χρήστη μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Χρήστη με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Σε περίπτωση καταγγελίας για σπουδαίο λόγο, η σχετική ειδοποίηση παράγει άμεσα αποτελέσματα , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν.

Διάφορα

1. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που απορρέουν από την εφαρμογή τους είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

2. Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων Όρων στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαφωνεί με κάποιον, κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών οφείλει να απέχει από την χρήση αυτών, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

3. Τυχόν ακυρότητα μέρους των Όρων δεν επιδρά στο κύρος του συνόλου.